en-UStr-TR
24 Kasım 2017 Cuma
 
Minimize
Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Sözleşmeleri

AB Çerçeve Sözleşmesi, Avrupa Komisyonu’nun dış yardım programları kapsamında yararlanıcı ülkeler adına kısa süreli teknik destek hizmetleri için uzmanların hızlı ve şeffaf işe alımı yöntemiyle kullanılan bir araçtır. Çerçeve Sözleşme Yöntemi (FWC) Avrupa Yardım İşbirliği Ofisi tarafından yönetilmekte ve Avrupa Komisyonu’nun tüm ana çalışma bölgelerini kapsamaktadır.

FWC sözleşmeleri ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız

2013 Yılı Çerçeve Sözleşmesi Yararlanıcıları (BENEF2013) kurallarına göre, “Hizmet Talebi (Rfs)” ve Teknik Şartname (Terms of Reference – TOR) seçilmiş danışmanlık firmalarına gönderilir. Uzmanların ana kategorileri; Kategori I (en az 12 yıllık deneyim), Kategori II (en az 6 yıllık deneyim) ve Kategori III (en az 3 yıllık deneyim)‘ten oluşmaktadır. Yönetici Asistanı kategorisi sadece hibe değerlendirmesi ile ilgili görevler için açılabilmektedir. Komisyon adına sağlanan bu teknik destek hizmetleri, “Lot” olarak adlandırılan ve belirli uzmanlık alanından oluşan ve önceden seçilmiş olan Çerçeve Sözleşme Yüklenicileri tarafından yürütülür. Aşağıda AB Çerçeve Sözleşmeleri kapsamındaki 12 Lot için ortak olarak belirlenmiş uzmanlık alanlarını bulabilirsiniz:


 • Program veya proje tasarım ve uygulaması
 • İş Tanımı’nn hazırlanması (hizmetler) ve ek teknik dökümanların (çalışmalar, çıktılar) ve tekliflerin değerlendirilmesi (tedarik)
 • Hibe tekliflerinin değerlendirilmesi
 • Değerlendirmeler (önceden tahmin edilen, ara, sonrasında gerçekleştirilen), yatay unsurlarla birlikte izlemeler
 • Sektörel politika analizi ve reformlar
 • Makroekonomi
 • Halka açık finansal yönetim
 • Yasalar, yönetmelikler ve kanunların uygulanması, mevzuatın tahmini
 • Kurumsal kapasite geliştirme
 • Eğitim ve araştırma
 • Farkındalık yaratma (bilgi ve iletişim dahil)

BENEF2013 kapsamında, WYG Türkiye olarak kısa listeye kalmış olduğumuz Lot1, Lot2, Lot6, Lot7 ve Lot12’de  çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlgili Lotlara dair özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

Bütün Lotlara ilişkin içerikler için tıklayınız

Lot1: Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği

Lot1’ de 6 konsorsiyum yer almaktadır ve bu lot altında belirlenen teknik alanlar aşağıdaki gibidir:

 1. Bahçıvanlık da dahil olmak üzere tarımsal birincil üretim
 2. Ormancılık
 3. Arazi yönetimi (arazi reformu, arazi kullanım planlaması ve çiftlik yapılanması)
 4. Kırsal altyapı (sulama ve drenaj dahil)
 5. Ekipman tanımlama (tarım makinaları, laboratuvarlar)
 6. Ekin koruma ve hastalık kontrolü
 7. Hayvansal üretim ve sağlık
 8. Tarımsal üretim ve pazarlama grupları
 9. Gıda güvenliği (tüketim için güvenli olacak şekilde)
 10. Gıda güvencesi

Lot2: Ulaştırma ve Altyapılar

Aşağıdaki uzmanlık alanları 2 kapsamındadır:

 1. Yollar ve mühendislik yapıları
 2. Demiryolları
 3. Limanlar ve içyapı suyu altyapıları
 4. Havaalanları ve Hava Trafiği
 5. Inter-modal altyapılar
 6. Ulaşım Güvenliği
 7. Binalar (eğitim, sağlık, idari ve endüstriyel kullanım için)
 8. Su temini ve sanitasyon ağları
 9. Katı atık imha ve arıtma tesisatları
 10. Mühendislik ve inşaat çatışmaları/anlaşmazlıkları çözümlemesi

Lot6: Çevre

Bu Lot aşağıdaki alanlardaki hizmetleri kapsamaktadır:

 1. Sürdürülebilir yönetim ve doğal kaynakların ve ekosistemlerin korunması (ormanlar, çölleşme ile mücadele, göller vb.)
 2. İklim değişikliği
 3. Doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik
 4. Deniz ortamı ve kıyı alanlarının yönetimi
 5. Kentsel çevre
 6. Atık yönetimi (kamu/özel yönetim yapıları da dahil olmak üzere)
 7. Endüstriyel kirlilik kontrolü
 8. Planlamayı da kapsayacak şekilde su yönetimi (örneğin, entegre nehir havzası yönetimi), tedarik, atık su arıtma
 9. Hava kirliliği
 10. Yeşil ekonomi
 11. Kimyasallar (standartlar, taşıma, paketleme)
 12. Çevresel riskler/afet yönetimi

Lot7: Yönetim ve İçişleri

Bu Lot kapsamında, WYG Türkiye aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir:

A.    Yönetim

A.1. Teşvik ve İnsan Haklarının Korunması

 1. Teşvik ve temel insan haklarının korunması, sosyal, ekonomik ve kültürel haklar, siyasi ve medeni haklar (kadın hakları, hareket özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan, çocuklar, azınlıklar, yerli halklar, göçmenler vb.)

A.2. Demokratikleşmeye destek

 1. Demokratikleşme süreçleri (yurttaşlık eğitim dahil)
 2. Çatışmaların sosyal ve politik kökenleri (çatışma önleme)
 3. Seçim süreçleri (Seçim gözlemcileri ve seçim gözlemci misyonları için keşif görevi hariç)
 4. Siyasi toplum: Parlamento ve siyasi partilerin rolü ve işleyişi
 5. Özgür, bağımsız ve ekonomik olarak geçerli medya ve ifade özgürlüğü

A.3. Hukuk ve adalet yönetiminin güçlendirilmesi

 1. Hukukun üstünlüğü, yolsuzluğun önlenmesi
 2. Yargı reformu
 3. Ceza yönetimi (ceza ve gözaltı, duruşma öncesi, çocuk ıslah vb.), polis reformu ve güvenlik sektörü reformu (ordu üzerinde sivil kontrol denemeleri dahil)

A.4 Kamu yönetimi reformu ve sivil hizmet reformu

 1. Kamu yönetimi reformu ve kamu kurumlarının kurumsal gelişimi (politika oluşturma, planlama, bütçeleme, izleme, değerlendirme vb. dahil)
 2. Kamu hizmeti reformu (yasal kod, insan kaynakları yönetimi, işe alım, eğitim, maaşlar vb. dahil)

A.5. Yerinden yönetim ve yerel kalkınma

 1. Yerinden yönetim (yetki ikamesi, mevzuat, hesap verebilirlik), yerel yönetimlere destek (belediyeler dahil olmak üzere yerel ve bölgesel seviyelerde)
 2. Toplum tabanlı geliştirme (güçlendirme ve katılımcı yaklaşımlar, cinsiyet sorunları, mikro-projeler) ve yerel kalkınma stratejileri (sosyal, ekonomik, çok sektörlü)

A.6 Sivil toplum rolünün güçlendirilmesi

 1. Kuruluşlar (Sivil Toplum Örgütleri, Toplum Temelli Örgütler, medya, sendikalar), roller (hizmet sunumu ve müdafaa) ve tanıma (yasal çerçeve)
 2. Kapasite geliştirme

B. İçişleri, organize suç (uyuşturucu dahil) ve teröre karşı mücadele

Lot12: İnsani Yardım, Kriz Yönetimi ve Kriz Sonrası Yardım

Lot12 altındaki teknik bilgiler aşağıda sunulmuştur:

 1. İnsani yardım ihtiyaçları değerlendirmesi (tıp ve sağlıkla ilgili konular, beslenme, su ve sanitasyon, barınak…)
 2. Arabulma, çatışma önleme, çatışma çözme ve uzlaştırma
 3. Acil/acil sonrası destek ihtiyaçları değerlendirmesi (psiko-sosyal, fiziksel ve ekonomik hasar değerlendirme, yeniden inşa/rehabilitasyon planlaması, yerel uygulama kapasitesi ve yapısı değerlendirmesi, halk arasında sosyo-politik durum –“Barıştan elde edilen kazanım”)
 4. Ateşkes/barış anlaşmaları ve sözleşmeleri izleme/gözlemleme
 5. Kriz/acil durumlarda bilgi/medya desteği
 6. Seferberliğin sona ermesi, silahsızlanma ve yeniden entegrasyon (çocuk askerlerin de dahil olduğu DDR silahlı kuvvetleri)
 7. Küçük ve hafif silahlar; sivil nüfus içinde yaygın silahlar
 8. Mayınların temizlenmesi ve patlamamış mühimmatlarla ilgili faaliyetler (mayın farkındalığı, mayın alanlarının işaretlenmesi, etki araştırma, eğitim ve gözlem dahil)
 9. Geri dönüş ve/veya mülteci yerleşimi, yerinden edilmiş kişiler (IDP) ve ev sahibi toplum üyelerine destek (bilgi, idari hazırlık, taşıma, resepsiyon, kısa ve uzun dönemli yeniden entegrasyon da dahil)
 10. Teselli, rehabilitasyon ve gelişme bağlantılarının kurulması (LRRD), sosyal ve ekonomik altyapıların ve kurumların güçlendirilmesi, kriz sonrası durumda gerekli görülen minimal yaşam standardlarının iyileştirilmesi (Rehabilitasyon, aynı zamanda krizden etkilenen nüfusun uzun vadeli ekonomik yeniden entegrasyonuna olanak tanıyan ekonomik tedbirleri içerir)
 11. Hasar tespit ve yeniden yapılanma planlaması (Çatışma Sonrası Değerlendirme İhtiyaçları, Afet Sonrası Değerlendirme İhtiyaçları)
 12. Çatışma sonrası geçiş planları (İstihdam yaratma, geçiş dönemi adaleti ve güvenlik önlemleri, Güvenlik Sektörü Reformu dahil)
 13. Operasyonlara lojistik destek (karmaşık misyonların planlaması, ulaşım, güvenlik sağlanması, telekomünikasyon dahil)
 14. Afete hazırlık (doğal ve insan yapımı)
 15. Sivil koruma
 16. AB Seçim Gözlem Misyonları için keşfedici misyonlar


WYG Türkiye, proje danışmanlığı ve yönetimi alanındaki itibarı ve bilgisi ile çerçeve proje yönetimi prosedür ve süreçlerinde oldukça tecrübelidir. BENEF2009 altındaki deneyimleri ile, WYG Türkiye profesyonel ve kurumsallaşmış yönetim ve işe alım hizmetleri, 30.000’den fazla CV’yi içeren veri tabanı ve deneyimli işe alım analistleri sayesinde çerçeve projeleri ve iç kalite güvence süreçlerinde profesyonel bir yönetim gerçekleştirmektedir. Çerçeve projeleri kapsamında bizimle çalışmak isterseniz, gelecekte ilgili projelerde değerlendirilmek üzere CV’nizi veri tabanımıza yükleyebilirsiniz.

Ana Sayfa   |   Hakkımızda   |   Hizmetlerimiz   |   Referanslarımız   |   Haberler   |   Kariyer Fırsatları   |   AB-ÇP   |   Bize Ulaşın
WYG Türkiye
 
Her kategorilerde sikiş videosu sunan pornoizleyim.org sayesinde HD porno izle daha fazlasını arıyorsan telefondan Mobil porno izle